ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 12