ಅಬ್ದುಲ್‌ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 123


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)