ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎಲ್ಲ‌ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 17

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್