ಅಭಿಮಾನ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಳಿಸಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರವಿಮಾಮ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 65


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ