ಅವತ್ತು ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 51