ಆಗ ಧಾರಾವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 122


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)