ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 83


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)