ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶಂಕರ್‌ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 72

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರಕ್ಟರ್, ಜಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು.)