ಆ ಲೈಟ್‌ ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿತ್ತು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 55