ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ ಅಲ್ಲೂ ಶೂಟ್‌ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 132


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)