ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 66


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ