ಈ ದಣಿವರಿಯದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವ್ಯಾನ್‌ ಅನ್ನೇ ಆಫೀಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ


ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್