ಉದಯಶಂಕರ್‌ ತಮಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಹಾಡು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 89


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)