ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು...

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 97


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)‌