ಎಸ್‌ಪಿಬಿ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ...

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 125


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)