ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾದರ್‌, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 36

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)