ಕಣ್ಣಡಿಗರೆಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಾಲಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 64


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)