ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕರ್ಚೀಫ್‌ ಎತ್ತುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದುಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 13