“ಗಾಳಿಮಾತು ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಬಿಸಾಡಿದ್ದರು”

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 16


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)