ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪನ್ ಮರಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ಯ್ದಾಕೆ