“ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಬಿರುದು ಬಂದಿದ್ದು”

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 18


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)

ಎಸ್‌.ಎ ಶ್