ಜಿಮ್ಮಿ ಡ್ರೋನ್ ಇಲ್ದಿರೋಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್‌ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 33

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)