ಜೇಸುದಾಸ್‌ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಮನೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 129


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾ