ಡಾ.ರಾಜ್‌ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 60


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)