ತೂಗುದೀಪ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಗೆಳೆತನ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 75


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)