ದತ್ತರಾಜ್‌ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 85


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)