ದೊರೆಯವರ ಸಾವಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ದುರಂತವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 52