ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ‌ರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಇಷ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 112


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)