ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ರ್ಟಿಯವರು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳೇನು?

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 54