ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೌಂಟರ್

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 76

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)