ನಾನು ಮೈಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 45