ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆ!

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 22


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌