“ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ”

ನಿವೃತ್ತ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅನುಭವಗಳು - ಭಾಗ 1


ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ದರ್ಪ, ದೌಲತು, ಭ್ರಷ್ಟರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿ