“ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮದರಾಸಿನ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಆಸ್ತಿಗಳು”

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 13


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)


1976ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್