“ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಿನುಗು ತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು!”


ದೊರೈ-ಭಗವಾನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 8


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)