ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 57


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)