ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಂಚುವವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಕೆಟ್‌ ಮಾರಿ ಸೈಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ