ಬಾಷ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್‌ ನ ಅಸೊಸಿಯೇಟ್

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 41

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)