ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಂದ್ರೆ?

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 23