“ಮಾಲ್ಗುಡಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?”

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 5


(ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಜಗದೀಶ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)