ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್‌ ಭಟ್‌ಗಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 38

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)