“ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟಗಳು”

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 3

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ “ಸಾವಂತ್” ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)


ಸಾವಂತ್: ಶಂಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೇನೊ ಬರೀತ