ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಬಂದಾಗ ಶಂಕರ್ ಮೊದಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರಂತೆ


ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 23