ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ ಶಂಕರ್‌ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 22

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ