ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಸ್ಪೇಷಲ್‌ ಅನ್ಸೋದು ಶಂಕರ್ ಗಿದ್ದ ಈ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಗಳಿಂದ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 34

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)