ಯಾರೂ ಒಪ್ಪದ ಸಾಂಗ್ಲೀಯಾನ ಕತೆಯನ್ನ ಶಂಕರ್‌ ಒಪ್ಪಲು ಕಾರಣ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 82

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)