ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಲನ್‌ಗಳು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 76


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ<