"ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ"

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ- ಭಾಗ 1

(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)