ರಾಜ್‌ ಸಾವಿನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು!

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 55


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)