“ರೈಲಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡಲು ಹೋದ ಮೇರಿ ಎರಡೂ ಕೈ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಳು”

Updated: Feb 8

ನಿವೃತ್ತ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅನುಭವಗಳು ಭಾಗ 4